A lejohet nė kėtė rast martesa me atė vajzė?
27.07.2010 09:09:15

Pyetja:

Selam alejkum

Unë e dua një vajzë dhe dëshiroj ta marr për grua, por tani nëna ime më thotë që jemi fis, por është pak si larg d.m.th. ne jemi brezi i 5 dhe kurrë s’kemi hyrë dhe s’kemi dalë me familjen e vajzës dhe as që ia njoh as nënën e as babanë. A lejohet në këtë rast martesa me atë vajzë. Çfarë mendoni ju? Ju faleminderit!                        

 

Përgjigjja:

Alejkum selam ue rrahmetullahi ue berekatuhu

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Këto tradita të këqija të cilat janë tek ne nuk kanë bazë në fenë islame dhe janë një ekstremitet i madh.

Tani do t’i cekim se me cilat femra e kemi të ndaluar martesën, të marra nga libri “Përshëndetja me dorë ndërmjet dy gjinive të ndryshme” (Autor: Eroll Nesimi)

I- Femrat me të cilat është e ndaluar martesa përgjithmonë

Ato klasifikohen në tre grupe:

a) Femrat me të cilat martesa nuk lejohet për shkak të lidhjeve familjare

Ato janë shtatë. Allahu i Madhëruar që të gjitha i ka përmendur në fjalën e Tij: "U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, vajzat e vëllait, vajzat e motrës". (En Nisa, 23).

1. Në fjalën e Allahut "nënat tuaja", përveç nënës janë për qëllim edhe gjyshet, qofshin nga ana e babait apo e nënës.

2. Vajzat: qofshin ato vajza të tij, vajzat e djemve apo vajzat e vajzave.

3. Motrat: qofshin nga babai dhe nëna apo vetëm nga babai ose vetëm nga nëna.

4. Hallat: në to bëjnë pjesë hallat e personit, hallat e babait të tij, hallat e gjyshërve të tij, hallat e nënës së tij si dhe hallat e gjysheve.

5. Tezet: duke u përfshirë në to tezet e personit, tezet e babait të tij, tezet e gjyshërve të tij, tezet e nënës së tij si dhe tezet e gjysheve.

6. Vajzat e vëllait: këtu përfshihen vajzat e vëllait nga babai dhe nëna, vajzat e vëllait vetëm nga babai, vajzat e vëllait vetëm nga nëna, vajzat e djemve dhe vajzat e tyre.

7. Vajzat e motrës: këtu përfshihen vajzat e motrës nga babai dhe nëna, vajzat e motrës vetëm nga babai, vajzat e motrës vetëm nga nëna, vajzat e djemve dhe vajzat e tyre.


b) Femrat me të cilat martesa nuk lejohet për shkak të gjirit

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Ndalohet nga qumështi (gjidhënia) gjithçka që ndalohet për shkak të lidhjes së gjakut.”[1]

Prej kësaj kuptuam se ndalesat nga qumështi janë të njëjta me ndalesat nga gjaku, ashtu që në vend të nënës duke e llogaritur gruan te e cila ke thithur gji dhe në vend të babait, burrin e gruas prej së cilës ke thithur gji. 

 

Ndalesat e martesës nga qumështi te mashkulli janë:


1- Gruaja tek e cila ka thithur gji dhe po ashtu nëna e saj (sepse ato janë nënat e tij).

2- Vajzat e saj (sepse ato janë motrat e tij).

3- Motra e saj (sepse ajo llogaritet tezja e tij).

4- Vajza e vajzës së saj (sepse ajo llogaritet vajza e motrës së tij).

5- Nëna e burrit të saj (sepse ajo është gjyshja e tij).

6- Motra e burrit të saj (sepse ajo është halla e tij).

7- Vajza e djalit të saj (sepse ajo llogaritet vajza e vëllait të tij).

8- Vajza e burrit të saj edhe nëse e ka me grua tjetër (sepse ajo është motra e qumështit prej babait).

9- Gruaja tjetër e burrit të saj (sepse ajo llogaritet gruaja e babait të tij).

10- Gruaja e atij që ka thithur gji është e ndaluar për burrin e saj (e cila i ka dhënë gji), (sepse ajo llogaritet gruaja e djalit).

Të gjitha këto na i argumenton hadithi kur i Dërguari salallahu alejhi ue selem e urdhëroi Aishen që t’i japë leje Ebu Kaisit (xhaxhait të saj nga qumështi) që të hyjë te ajo.[2]

11- Nëse një femër ka thithur te një grua, asaj i ndalohet burri i saj (te e cila ka thithur gji, sepse ai llogaritet babai i saj) dhe vëllai i burrit (te e cila ka thithur gji, sepse ai është xhaxhai i saj), pastaj babai i burrit (te e cila ka thithur gji, sepse ai është gjyshi i saj) e kështu me radhë.

VËREJTJE:

Ndalesat për nga qumështi vlejnë vetëm për personin që ka thithur gji te një grua e jo edhe për të afërmit e tij, siç janë vëllai apo motra e tij.

Për shembull, motra e tij e qumështit nuk është edhe motra e vëllait të tij.

Për këtë çështje, rregulli thotë: "Të gjithë ata të cilët kanë thithur në një gji, janë vëllezër".

Prej kësaj kuptojmë se vëllai i personit që ka thithur te një grua e ka të lejuar të martohet me vajzën e asaj gruaje, sepse ajo për të është e huaj edhe nëse vëllai i tij ka thithur gji te ajo grua, sepse vajza e asaj gruaje është motra e vëllait të tij e jo edhe motra e tij. Allahu e di më së miri.

 

 

c) Femrat me të cilat ndalohet martesa për shkak të lidhjes së krushqisë

Këtu bëjnë pjesë:

1. Bashkëshortet e baballarëve dhe gjyshërve, qofshin ata nga ana e babait apo nënës:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë martuar baballarët tuaj…" (En-Nisa, 22)

Në momentin që një burrë e lidh aktin e martesës me një femër, ajo bëhet e ndaluar për djemtë e tij dhe për djemtë e djemve dhe vajzave të tij, pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

 

2. Bashkëshortet e djemve dhe nipërve:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "... dhe (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj (jo të bijve të adoptuar)." (En-Nisa, 23)

Nëse një person e lidh aktin e martesës me një femër, babait dhe gjyshërve të tij nuk u lejohet më martesa me atë femër, qofshin ata (gjyshërit) nga ana e babait apo nënës si dhe pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

3. Nëna e bashkëshortes dhe gjyshet e saj:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar:"… Nënat e grave tuaj (vjehrrat)." (En-Nisa, 23)

Në momentin që një burrë e lidh aktin e martesës me një femër, për të bëhet e ndaluar martesa me nënën dhe me gjyshet e saj, qofshin ato (gjyshet) nga ana e babait apo nënës si dhe pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

 

4. Vajzat e bashkëshortes, vajzat e djemve dhe vajzat e vajzave të saj:

   Këto janë ato të cilat Allahu i Madhëruar i ka quajtur rrabaib.

Veçse këtu duhet të kemi parasysh se që të bëhen të ndaluara vajzat e bashkëshortes për burrin, për këtë thjesht nuk mjafton lidhja e aktit, por kjo ndodh vetëm pasi ai të ketë kryer marrëdhënie intime me të. Nëse ndodh që burri të ndahet para se të kryejë marrëdhënie me bashkëshorten, atëherë atij i lejohet martesa me vajzat apo me mbesat e saj.

Argument për këtë që e thamë është fjala e Allahut të Madhëruar: "… dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt e nëse nuk keni pasur kontakt me to (me gratë), atëherë s'ka pengesë (të martoheni me ato vajza)." (En-Nisa, 23)

Në momentin kur një burrë martohet me një femër dhe ai kryen marrëdhënie seksuale me të, për të bëhen të ndaluara vajzat e saj dhe vajzat e djemve dhe vajzat e vajzave të saj, qofshin ato prej një bashkëshorti tjetër para apo pas tij. Mirëpo, ashtu siç edhe e shpjeguam, nëse ai ndahet me bashkëshorten e tij para se të kryejë me të marrëdhënie, në këtë rast atij i lejohet që të martohet me vajzat dhe me mbesat e saj.

 

 

II. Femrat me të cilat ndalohet martesa përkohësisht

Ato janë:

1. Motra e bashkëshortes, halla dhe tezja e saj:

Kjo ndalesë nuk është e vlefshme pas vdekjes së bashkëshortes dhe pasi burri ta ndajë bashkëshorten dhe ajo e ka plotësuar periudhën e pritjes. Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "... dhe (është e ndaluar) të bashkoni (përnjëherë në një martesë) dy motra." (En-Nisa, 23)

Ndërsa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nuk lejohet bashkimi (në martesë) i një gruaje dhe i hallës së saj ose i një gruaje dhe tezes së saj." [3]

2. Femra e ndarë e cila është në periudhën e pritjes:

Është e ndaluar martesa me femrën e cila është në periudhën e pritjes pasi e ka ndarë bashkëshorti i saj, derisa t'i mbarojë periudha e pritjes.

3. Femra e cila është në ihram për kryerjen e haxhit apo umres:

Nuk lejohet lidhja e aktit martesor me atë femër e cila është në ihram derisa ta kryejë atë.

Përveç këtyre që i përmendëm, ka edhe femra të tjera me të cilat martesa është e ndaluar përkohësisht, mirëpo ato nuk do t’i përmendim nga droja e tejzgjatjes.

I përmendëm të dy llojet e femrave me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to, i përmendëm femrat me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to përgjithmonë dhe llojin e dytë të femrave me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to përkohësisht.

Pasi i përmendëm këto lloje, me femra të huaja i kemi për qëllim ato femra me të cilat e kemi të lejuar martesën me to dhe ato femra me të cilat e kemi të ndaluar martesën përkohësisht me to, ndërsa femrat me të cilat e kemi të ndaluar martesën përgjithmonë me to, ato femra nuk konsiderohen si femra të huaja.

 

Nga e gjithë kjo shohim se nuk ndalohetmartesa me kushërirën. Të gjitha këto janë tradita të gabuara në vendet tona, saqë kanë shkuar aq larg dhe në disa vende vetëm se i kanë dajallarët në një vend nuk martohen mes tyre sepse edhe femra edhe mashkulli i kanë dajat në të njëjtin vend.

Këtu është përmendur fare mirë se me kë ndalohet martesa dhe përveç këtyre lejohet martesa me të gjitha femrat.

Eroll Nesimi

 

 


[1] Buhariu – Fet’h el Bari, 11/65; Muslimi – Sherh En-Nevevi, 9/191.

[2] Buhariu dhe Muslimi.

[3] Transmeton Buhariu, kapitulli i martesës, tema: "Nuk bashkohet në martesë gruaja dhe halla e saj" me nr. 5109. Po ashtu transmeton Muslimi në kapitullin me të njëjtin titull, tema: "Ndalimi i bashkimit në martesë midis gruas dhe hallës së saj" me nr. 1408. –Muttefekun alejhi.

Pyetja:

Selam alejkum

Unë e dua një vajzë dhe dëshiroj ta marr për grua, por tani nëna ime më thotë që jemi fis, por është pak si larg d.m.th. ne jemi brezi i 5 dhe kurrë s’kemi hyrë dhe s’kemi dalë me familjen e vajzës dhe as që ia njoh as nënën e as babanë. A lejohet në këtë rast martesa me atë vajzë. Çfarë mendoni ju? Ju faleminderit!                        

 

Përgjigjja:

Alejkum selam ue rrahmetullahi ue berekatuhu

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Këto tradita të këqija të cilat janë tek ne nuk kanë bazë në fenë islame dhe janë një ekstremitet i madh.

Tani do t’i cekim se me cilat femra e kemi të ndaluar martesën, të marra nga libri “Përshëndetja me dorë ndërmjet dy gjinive të ndryshme” (Autor: Eroll Nesimi)

I- Femrat me të cilat është e ndaluar martesa përgjithmonë

Ato klasifikohen në tre grupe:

a) Femrat me të cilat martesa nuk lejohet për shkak të lidhjeve familjare

Ato janë shtatë. Allahu i Madhëruar që të gjitha i ka përmendur në fjalën e Tij: "U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, vajzat e vëllait, vajzat e motrës". (En Nisa, 23).

1. Në fjalën e Allahut "nënat tuaja", përveç nënës janë për qëllim edhe gjyshet, qofshin nga ana e babait apo e nënës.

2. Vajzat: qofshin ato vajza të tij, vajzat e djemve apo vajzat e vajzave.

3. Motrat: qofshin nga babai dhe nëna apo vetëm nga babai ose vetëm nga nëna.

4. Hallat: në to bëjnë pjesë hallat e personit, hallat e babait të tij, hallat e gjyshërve të tij, hallat e nënës së tij si dhe hallat e gjysheve.

5. Tezet: duke u përfshirë në to tezet e personit, tezet e babait të tij, tezet e gjyshërve të tij, tezet e nënës së tij si dhe tezet e gjysheve.

6. Vajzat e vëllait: këtu përfshihen vajzat e vëllait nga babai dhe nëna, vajzat e vëllait vetëm nga babai, vajzat e vëllait vetëm nga nëna, vajzat e djemve dhe vajzat e tyre.

7. Vajzat e motrës: këtu përfshihen vajzat e motrës nga babai dhe nëna, vajzat e motrës vetëm nga babai, vajzat e motrës vetëm nga nëna, vajzat e djemve dhe vajzat e tyre.


b) Femrat me të cilat martesa nuk lejohet për shkak të gjirit

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Ndalohet nga qumështi (gjidhënia) gjithçka që ndalohet për shkak të lidhjes së gjakut.”[1]

Prej kësaj kuptuam se ndalesat nga qumështi janë të njëjta me ndalesat nga gjaku, ashtu që në vend të nënës duke e llogaritur gruan te e cila ke thithur gji dhe në vend të babait, burrin e gruas prej së cilës ke thithur gji. 

 

Ndalesat e martesës nga qumështi te mashkulli janë:


1- Gruaja tek e cila ka thithur gji dhe po ashtu nëna e saj (sepse ato janë nënat e tij).

2- Vajzat e saj (sepse ato janë motrat e tij).

3- Motra e saj (sepse ajo llogaritet tezja e tij).

4- Vajza e vajzës së saj (sepse ajo llogaritet vajza e motrës së tij).

5- Nëna e burrit të saj (sepse ajo është gjyshja e tij).

6- Motra e burrit të saj (sepse ajo është halla e tij).

7- Vajza e djalit të saj (sepse ajo llogaritet vajza e vëllait të tij).

8- Vajza e burrit të saj edhe nëse e ka me grua tjetër (sepse ajo është motra e qumështit prej babait).

9- Gruaja tjetër e burrit të saj (sepse ajo llogaritet gruaja e babait të tij).

10- Gruaja e atij që ka thithur gji është e ndaluar për burrin e saj (e cila i ka dhënë gji), (sepse ajo llogaritet gruaja e djalit).

Të gjitha këto na i argumenton hadithi kur i Dërguari salallahu alejhi ue selem e urdhëroi Aishen që t’i japë leje Ebu Kaisit (xhaxhait të saj nga qumështi) që të hyjë te ajo.[2]

11- Nëse një femër ka thithur te një grua, asaj i ndalohet burri i saj (te e cila ka thithur gji, sepse ai llogaritet babai i saj) dhe vëllai i burrit (te e cila ka thithur gji, sepse ai është xhaxhai i saj), pastaj babai i burrit (te e cila ka thithur gji, sepse ai është gjyshi i saj) e kështu me radhë.

VËREJTJE:

Ndalesat për nga qumështi vlejnë vetëm për personin që ka thithur gji te një grua e jo edhe për të afërmit e tij, siç janë vëllai apo motra e tij.

Për shembull, motra e tij e qumështit nuk është edhe motra e vëllait të tij.

Për këtë çështje, rregulli thotë: "Të gjithë ata të cilët kanë thithur në një gji, janë vëllezër".

Prej kësaj kuptojmë se vëllai i personit që ka thithur te një grua e ka të lejuar të martohet me vajzën e asaj gruaje, sepse ajo për të është e huaj edhe nëse vëllai i tij ka thithur gji te ajo grua, sepse vajza e asaj gruaje është motra e vëllait të tij e jo edhe motra e tij. Allahu e di më së miri.

 

 

c) Femrat me të cilat ndalohet martesa për shkak të lidhjes së krushqisë

Këtu bëjnë pjesë:

1. Bashkëshortet e baballarëve dhe gjyshërve, qofshin ata nga ana e babait apo nënës:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë martuar baballarët tuaj…" (En-Nisa, 22)

Në momentin që një burrë e lidh aktin e martesës me një femër, ajo bëhet e ndaluar për djemtë e tij dhe për djemtë e djemve dhe vajzave të tij, pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

 

2. Bashkëshortet e djemve dhe nipërve:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "... dhe (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj (jo të bijve të adoptuar)." (En-Nisa, 23)

Nëse një person e lidh aktin e martesës me një femër, babait dhe gjyshërve të tij nuk u lejohet më martesa me atë femër, qofshin ata (gjyshërit) nga ana e babait apo nënës si dhe pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

3. Nëna e bashkëshortes dhe gjyshet e saj:

Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar:"… Nënat e grave tuaj (vjehrrat)." (En-Nisa, 23)

Në momentin që një burrë e lidh aktin e martesës me një femër, për të bëhet e ndaluar martesa me nënën dhe me gjyshet e saj, qofshin ato (gjyshet) nga ana e babait apo nënës si dhe pa marrë parasysh se a ka kryer marrëdhënie intime me të apo thjesht e ka kryer aktin martesor.

 

4. Vajzat e bashkëshortes, vajzat e djemve dhe vajzat e vajzave të saj:

   Këto janë ato të cilat Allahu i Madhëruar i ka quajtur rrabaib.

Veçse këtu duhet të kemi parasysh se që të bëhen të ndaluara vajzat e bashkëshortes për burrin, për këtë thjesht nuk mjafton lidhja e aktit, por kjo ndodh vetëm pasi ai të ketë kryer marrëdhënie intime me të. Nëse ndodh që burri të ndahet para se të kryejë marrëdhënie me bashkëshorten, atëherë atij i lejohet martesa me vajzat apo me mbesat e saj.

Argument për këtë që e thamë është fjala e Allahut të Madhëruar: "… dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt e nëse nuk keni pasur kontakt me to (me gratë), atëherë s'ka pengesë (të martoheni me ato vajza)." (En-Nisa, 23)

Në momentin kur një burrë martohet me një femër dhe ai kryen marrëdhënie seksuale me të, për të bëhen të ndaluara vajzat e saj dhe vajzat e djemve dhe vajzat e vajzave të saj, qofshin ato prej një bashkëshorti tjetër para apo pas tij. Mirëpo, ashtu siç edhe e shpjeguam, nëse ai ndahet me bashkëshorten e tij para se të kryejë me të marrëdhënie, në këtë rast atij i lejohet që të martohet me vajzat dhe me mbesat e saj.

 

 

II. Femrat me të cilat ndalohet martesa përkohësisht

Ato janë:

1. Motra e bashkëshortes, halla dhe tezja e saj:

Kjo ndalesë nuk është e vlefshme pas vdekjes së bashkëshortes dhe pasi burri ta ndajë bashkëshorten dhe ajo e ka plotësuar periudhën e pritjes. Argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar: "... dhe (është e ndaluar) të bashkoni (përnjëherë në një martesë) dy motra." (En-Nisa, 23)

Ndërsa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nuk lejohet bashkimi (në martesë) i një gruaje dhe i hallës së saj ose i një gruaje dhe tezes së saj." [3]

2. Femra e ndarë e cila është në periudhën e pritjes:

Është e ndaluar martesa me femrën e cila është në periudhën e pritjes pasi e ka ndarë bashkëshorti i saj, derisa t'i mbarojë periudha e pritjes.

3. Femra e cila është në ihram për kryerjen e haxhit apo umres:

Nuk lejohet lidhja e aktit martesor me atë femër e cila është në ihram derisa ta kryejë atë.

Përveç këtyre që i përmendëm, ka edhe femra të tjera me të cilat martesa është e ndaluar përkohësisht, mirëpo ato nuk do t’i përmendim nga droja e tejzgjatjes.

I përmendëm të dy llojet e femrave me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to, i përmendëm femrat me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to përgjithmonë dhe llojin e dytë të femrave me të cilat e kemi të ndaluar martesën me to përkohësisht.

Pasi i përmendëm këto lloje, me femra të huaja i kemi për qëllim ato femra me të cilat e kemi të lejuar martesën me to dhe ato femra me të cilat e kemi të ndaluar martesën përkohësisht me to, ndërsa femrat me të cilat e kemi të ndaluar martesën përgjithmonë me to, ato femra nuk konsiderohen si femra të huaja.

 

Nga e gjithë kjo shohim se nuk ndalohetmartesa me kushërirën. Të gjitha këto janë tradita të gabuara në vendet tona, saqë kanë shkuar aq larg dhe në disa vende vetëm se i kanë dajallarët në një vend nuk martohen mes tyre sepse edhe femra edhe mashkulli i kanë dajat në të njëjtin vend.

Këtu është përmendur fare mirë se me kë ndalohet martesa dhe përveç këtyre lejohet martesa me të gjitha femrat.

 

Eroll Nesimi

 

 


[1] Buhariu – Fet’h el Bari, 11/65; Muslimi – Sherh En-Nevevi, 9/191.

[2] Buhariu dhe Muslimi.

[3] Transmeton Buhariu, kapitulli i martesës, tema: "Nuk bashkohet në martesë gruaja dhe halla e saj" me nr. 5109. Po ashtu transmeton Muslimi në kapitullin me të njëjtin titull, tema: "Ndalimi i bashkimit në martesë midis gruas dhe hallës së saj" me nr. 1408. –Muttefekun alejhi.


Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit!

Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të Dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi pasuesit e tij!

 

Të nderuar vizitorë!

Ju njoftojmë se përkohësisht nuk mund t'u përgjigjemi më pyetjeve të dërguara prej jush.

Ju shprehim falënderimin dhe mirënjohjen tonë për letrat tuaja dhe ju kërkojmë ndjesë për pamundësinë  e përgjigjeve.

Vazhdoni të na vizitoni për artikujt e rinj që do të publiklohen në të ardhmen, në dashtë Allahu.

Allahu ju shpërbleftë për mirëkuptimin tuaj.

 

Redaksia

Desktop Poster

Posteri
Shiko galerine

Abonohu

Email adresa juaj:
 

Kursi Islam

Sample image
Kursi Islam pėr biznesmenė dhe tregtarė! Ligjėrata nga hoxhallarė eminent.

Dėgjo Kur'an

Sample image
Dėgjo Kur'an me titrim nė Gjuhėn Shqipe.Poashtu mund t'a zgjedhni recituesin.

Pėr ty motėr

Sample image
www.pertymoter.net | Webfaqe islame, ekskluzive pėr gjininė femėrore.

Na shkruani

Sample image
Opinionet ,sygjerimet apo pyetjet tuaja na dėrgoni nė: pyetje@klubikulturor.comTė gjitha drejtat e rezervuara. Klubi Kulturor (c) - 2010